Algemene voorwaarden


ALGEMENE VOORWAARDEN VAN OCHTEN ECHTSCHEIDINGSADVIES

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
De opdrachtnemer: Van Ochten Echtscheidingsadvies, een handelsnaam van Van Ochten Hypotheekadvies te Dordrecht.
De opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon, die aan Van Ochten Echtscheidingsadvies de opdracht heeft gegeven enige zaak of dienst te leveren.
De voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden van Van Ochten Echtscheidingsadvies.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1. De voorwaarden zijn van toepassing op alle door Van Ochten Echtscheidingsadvies gedane offertes, algemene aanbiedingen en overeenkomsten, ongeacht of deze samenhangen met, dan wel volgen op reeds gedane offertes of gesloten overeenkomsten.
2. Van deze voorwaarden afwijkende regelingen moeten apart worden vastgelegd.
3. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3. Overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand indien de opdrachtgever de door Van Ochten Echtscheidingsadvies verzonden of voorgelegde schriftelijke opdrachtbevestiging voor akkoord ondertekent en deze door Van Ochten Echtscheidingsadvies wordt ontvangen.
2. De prijzen in de genoemde overeenkomst zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst
1. Van Ochten Echtscheidingsadvies zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment geldende wetgeving.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Van Ochten Echtscheidingsadvies het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Van Ochten Echtscheidingsadvies aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijze behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Van Ochten Echtscheidingsadvies worden verstrekt.
4. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Van Ochten Echtscheidingsadvies zijn verstrekt, heeft Van Ochten Echtscheidingsadvies het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
5. Van Ochten Echtscheidingsadvies is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Van Ochten Echtscheidingsadvies zich heeft gebaseerd op door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid haar kenbaar behoorde te zijn.
6. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Van Ochten Echtscheidingsadvies de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten, totdat de opdrachtgever de resultaten van de voorgaande fase (op verzoek schriftelijk) heeft goedgekeurd.